Privacy Policy

Foto
Privacybeleid HomeHappiness


https://www.homehappiness.nl

Over ons privacybeleid.
HomeHappiness geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzameld. Wij beroepen ons op de grondslag:  "noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ". onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het type gewone persoonsgegevens en incidentele aankoop van een product. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website HomeHappiness en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21-mei-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware - CCVshop
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCVshop. De persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCVsshop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CCVshop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCVshop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. CCVshop behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting CCVshop
We nemen webhosting en e-maildiensten af van CCVshop. CCVshop verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. CCVshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. CCVshop is op grond van de overeenkomst met ons tot geheimhouding verplicht.

Wij maken ook voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CCVshop. CCVshop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCVshop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Beveiliging persoonsgegevens.
De veiligheid van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. 
Om de veiligheid van uw pesoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Homehappiness de volgende maatregelen genomen:
a. Wij gebruiken alléén de gewone gegevens. Wij beroepen ons op de grondslag :
"noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
b. Onze webshop loopt via een hosting-provider. Dat betekent dat onze webshop via de hosting-provider SSL beveiligd is met een sterk wachtwoord beleid. HomeHappiness is dus beveiligd tegen hackers en malware. U kunt de SSL beveiliging herkennen in de url, aan de linkerkant ziet u een slotje en het begint met https://
c. Naast de SSL beveiliging zoals omschreven in punt b. Heeft Homehappiness een Private SSL certificaat. Dit SSL Certificaat is gekoppeld aan het IP adres van   HomeHappiness. We hebben in feite dus een dubbele SSL beveiliging.
d. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
e. Bij HomeHappiness is een implementatie doorgevoerd zodat IP-adressen geanonimiseerd worden. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat persoonsgegevens niet meer naar jou te herleiden zijn
f. Bij HomeHappiness is er één persoon die toegang heeft tot de persoonsgegevens wat de veilgheid t.a.v. persoonsgegevens verhoogd.
g. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Payment processors - CCVshop Ideal - Paypal - Mastercard
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van CCVshop-Ideal-Paypal en Mastercard.   CCVshop Ideal - Paypal en Mastercard verwerkt uw naam,adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-of creditcardnummer. CCVshop-Ideal - Paypal en mastercard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. CCVshop-Ideal - Paypal en mastercrad behoudt zich het recht voor uw gegevens met derden te delen. CCVshop-Ideal - Paypal en Mastercard deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van CCVshop-Ideal - Paypal en Mastervard dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. CCVshop-Ideal - Paypal en Mastercard bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Voor Afterpay zie betaalmethodes.

Beoordelingen- Webwinkelkeur
HomeHappiness heeft zich aangesloten bij Webwinkelkeur.
Wij verzamelen reviews via het platform van Webwinkelkeur. Als u een review achterlaat via Webwinkelkeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Webwinkelkeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Webwinkelkeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Webwinkelkeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij u naam en e-mailadres met Webwinkelkeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Webwinkelkeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.Webwinkelkeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Webwinkelkeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen dienstverlening waarvoor Webwinkelkeur derden inschakelt.

Verzenden en Logistiek door: DPD-PostNL-DHL-GLS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van genoemde verzenddiensten voor het uitvoeen van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,adres en woonplaatsgegevens met genoemde verzenddiensten delen. Wij beroepen ons op de grondslag:  "noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ". onze verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op het type gewone persoonsgegevens en incidentele aankoop van een product. Genoemde verzenddiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat genoemde verzenddiensten onderaannemers inschakelt, stelt genoemde verzenddiensten uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een externe boekhouder. Wij delen uw naam,adres, en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De externe boekhouder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
HomeHappiness verkoopt zijn producten niet via externe verkoopkanalen. Hier heeft HomeHappiness bewust voor gekozen, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verhogen. Externe verkoopkanalen zijn; Bol.com, Beslist, Marktplaats etc.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om-anders dan op uw verzoek- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantenprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toestemming meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopeën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle bankafschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klact in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privayzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vemelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privayzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om in bepaalde situaties gebruik te maken van beperking van uw gegevens. Bijvoorbeeld:  uw gegevens zijn mogelijk onjuist, de verwerking van uw gegevens zijn onrechtmatig,uw gegevens zijn niet meer nodig, of u heeft bezwaar gemaakt. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privayzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privayzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar  en overige rechten.
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van HomeHappiness. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat het wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
HomeHappiness
Leyweg 1328
2545HL Den Haag Nederland
Telefoon: 085-001-2643
E-mail: info@homehappiness.nl
Contactpersoon:  F.L.Burgemeestre

 
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Vragen over een van onze producten? Of ben je opzoek naar een specifiek product, die niet op onze webshop te vinden is? Mail ons!
info@homehappiness.nl

Volg ons op Faceboek